תניא

לשיעור הקודם    לשיעור הבא

אגרת התשובה, עמ` ק- ומה שמשבחים ומברכים... עד עמ`200- היא מיד.ומה שמשבחים ומברכים את ה` חנון המרבה לסלוח המרבה דייקא וכמ"ש בעזרא ורב לסלוח. דהיינו שבמדת ב"ו אם יחטא איש לאיש וביקש ממנו מחילה ומחל לו ואח"כ חזר לסורו קשה מאד שימחול לו שנית ומכ"ש בשלישית ורביעית. אבל במדת הקב"ה אין הפרש בין פעם א` לאלף פעמים כי המחילה היא ממדת הרחמים ומדותיו הקדושות אינן בבחי` גבול ותכלית אלא בבחי` א"ס כמ"ש כי לא כלו רחמיו. ולגבי בחי` א"ס אין הפרש כלל בין מספר קטן לגדול דכולא קמי` כלא ממש חשיב ומשוה קטן וגדול וכו`. ולכן מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה וכל החטאי` שמתוודים בעל חטא מדי שנה אף שחזר ועבר עליהם חוזר ומתודה עליהם ביוה"כ בשנה הבאה וכן לעולם. ובכל שנה ושנה לאו דוקא אלא כמו כן בכל יום ויום ג"פ מברכי` בא"י חנון המרבה לסלוח וכמארז"ל תפלה כנגד תמידין תקנוה. ותמיד של שחר הי` מכפר על עבירות הלילה ותמיד של בין הערביים על של יום וכן מדי יום ביום לעולם. אלא שיוה"כ מכפר על עבירות חמורות. והתמיד שהוא קרבן עולה מכפר על מ"ע בלבד. וכן התפלה בזמן הזה עם התשובה כנ"ל. ואין זה אחטא ואשוב. כי היינו דוקא שבשעת החטא היה יכול לכבוש יצרו אלא שסומך בלבו על התשובה ולכן הואיל והתשובה גורמת לו לחטוא אין מספיקין וכו`. ואף גם זאת אין מספיקין דייקא. אבל אם דחק ונתחזק ונתגבר על יצרו ועשה תשובה מקבלין תשובתו. אבל אנו שמבקשים בכל יום סלח לנו אנו מקדימין לבקש והחזירנו בתשובה שלימה לפניך דהיינו שלא נשוב עוד לכסלה וכן ביוה"כ מבקשים יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד מספיקין ומספיקין כמארז"ל הבא לטהר מסייעין אותו הבא דייקא מיד שבא ואי לזאת גם הסליחה והמחילה היא מיד.

להאזנה לשיעור התניא של היום, לחץ כאן

השיעורים באדיבות אתר 770 Live


מפת האתר

האתר נבנה ע"י מדיה עסקית